!!! Nabídka nových pracovních míst !!!

(v rubrice Vyhledávání a výběr pracovníků)


!!! Sledujte i naši nabídku praktických seminářů !!!

(v rubrice Tréninky a vzdělávání)


Zajímavosti:

OBSAH:

 

Zaujalo nás...
(Vybíráme pro Vás aktuální články a informace...)

MANAŽEŘI O MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
Komunikace mezi lidmi v podniku je velmi důležitá, konflikty je třeba identifikovat a odstraňovat. Tyto a podobné zásady byly již formulovány nesčetněkrát a každý vedoucí je bez zaváhání podepíše. Potíž je ale v tom, že velmi mnoho manažerů uznává tyto zásady pouze verbálně, zatímco praxe je poněkud jiná.
Jak to tedy je s mezilidskými vztahy v německých firmách? Více než 37 % dotázaných odpovědělo, že nevalně. Přitom 31 % mužů a 38 % žen ve vedoucích funkcí je nespokojeno se způsobem, jakým se jejich firmy stavějí k problémům mezilidských vztahů. 47 % z nich zastává názor, že mezi skutečností a žádoucím stavem v jejich podnicích existuje hluboká propast.
Příčinou těchto neradostných situacích je podle respondentů především nedostatek času, spěch, stále se zvětšující pracovní zatížení, nedostatek sebevědomí a strach, že člověk bude považován za příliš měkkého.
Na rozdíl od mužů hledají ženy ve vedoucích funkcích příčiny nespokojenosti se vztahy kolem sebe spíše ve svém chování než u jiných lidí. Téměř čtvrtina manažerek udala jako hlavní překážku svou nejistotu. Tyto ženy mají strach, že budou neoblíbeny, anebo se bojí, že příliš odhalí své slabé stránky. 40 % manažerů uvedlo, že považují za nutné vytvářet a posilovat motivaci svých pracovníků. Z ankety však vyplývá, že asi polovina vedoucích pracovníků se věnuje mezilidským vztahům se svými kolegy nanejvýš tři hodiny týdně. 18,5 % zaměstnanců uvedlo, že jejich šéfové si pro ně vyhradí méně než jednu hodinu týdně.
Vedoucí pracovníci si totiž vystavují veskrze pozitivní vysvědčení: 92 % z nich si myslí, že se konstruktivně vypořádávají s konflikty a problémy ve svých firmách; a 83 % jich udává, že se komplexně starají o rozvoj, respektive o růst svých pracovníků. Nijak však nevysvětlují, jak tyto činnosti vlastně stihnou, když na jiném místě ankety si stěžují na trvalýnedostatek času a obrovské množství práce".
HN - kariéra business(jap)

Nahoru!

ZDVOŘILOST UCHAZEČE O PRÁCI VYPOVÍDÁ O JEHO CHARAKTERU
Obyčejný e-mail nebo děkovný dopis kandidáta, že byl pozván na pohovor, může odhalit o charakteru osoby poměrně hodně informací. 46 % respondentů vnímá takové gesto pozitivně, 28 % velmi pozitivně a jen 5 % je považuje za spíše negativní.
V kontrastu s tím je zjištění, že pouhých 3,8 % dotázaných kandidátů pozvaných na pohovor si našlo čas na zaslání děkovného e-mailu nebo dopisu. Česká republika se svými 3,7 % obsadila střední pozici pomyslného žebříčku (nejhůře jsou na tom Němci a občané Nizozemska - 1,1 %, naopak nejčastěji odpovídají Belgičané a Francouzi - 4,9%).
HN - Kariéra business(jap)

Nahoru!

MUŽI PRACUJÍ DÉLE NEŽ ŽENY
V týdnu, kdy ČSÚ provádělo šetření ve 4. čtvrtletí roku 2001, vykázali respondenti skutečně odpracovanou týdenní pracovní dobu v průměru 38,2 hodin, u zaměstnaných s plnou pracovní dobou 39 hodin, se zkrácenou 22 hodin. U mužů je obvyklá pracovní doba 43,1 hodin, u žen 39,5 hodin.
Nejdelší skutečně odpracovanou pracovní dobu prokázali zaměstnanci v zemědělství a stavebnictví, v obchodě a pohostinství, kde se pohybovaly i obvyklé pracovní doby nad 43 hodinami týdně, u skutečně odpracované pracovní doby nad 40 hodin. Je to zřejmě ovlivněno i tím, že v těchto odvětvích pracuje značný počet podnikatelů, kteří se na pracovní dobu tolik neohlížejí.
HN - kariéra business(VAC)

Nahoru!

PERSONALISTÉ BY MĚLI OVĚŘOVAT REFERENCE NA UCHAZEČE
Nedávný průzkum ukázal, že personální, generální a finanční ředitelé z vyspělých zemí ověřují reference uchazečů o zaměstnání v 83 %. Nabídku uchazeči zpravidla učiní až po ověření nejméně dvou z nich.
Průzkum obsahuje odpovědi 1100 manažerů odpovědných za nábor. Podle těchto manažerů je ověřování referencí velice důležité. Stojí ovšem za pozornost, že je ve velké oblibě zejména v anglicky mluvících zemích. Tak odpovědělo kladně více než 90 % respondentů. V ČR to bylo jen 57 %. Náboroví manažeři by měli nejen ověřit, zda reference uvedené uchazečem jsou reálné, ale také je užitečné konzultovat tyto údaje s jeho bývalými nadřízenými. Neexistuje žádné jednoznačné pravidlo o počtu referencí, které by měli náboroví manažeři ověřit, ale výsledky ukazují, že je běžné ověřit alespoň dvě. Výsledky průzkumu říkají, že personální manažeři při přijímání pracovníků reference ověřují častěji než finanční manažeři nebo generální ředitelé.
HN - kariéra business (jap)

Nahoru!


 

 

  

 

Personalia
Tel.: + 420 603 551 893, + 420 604 797 470